STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


[tabs_horizontal] [tab title=”Stratejik Planlama ve Yönetim”]

18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
[/tab] [tab title=”2016 – 2020 Stratejik Planı Performans Hedef Göstergeleri”] [/tab] [tab title=”Yönetim Bilgi Sistemi”]

18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan görevler aşağıdaki gibidir;

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmaktır.

Söz konusu görevler Başkanlığımız bünyesinde ihdas edilmiş olan “Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü” tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi’ne ilişkin bazı akademik çalışmalar ve sunumlar aşağıda yer almaktadır;

[/tab] [tab title=”2021 – 2025 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları”] [/tab] [tab title=”Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ve İlgili Tablolar”] [/tab] [/tabs_horizontal]

Online İşlemler