Hakkımızda


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yürürlükten kalkan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu ile birlikte Bütçe Daire Başkanlıkları kapatılarak yerlerine 01.01.2006 tarihinden itibaren “Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları” ihdas edilmiştir.

Başkanlığımız 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş olan;

 a) Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu

1. Misyon belirleme

2. Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma

3. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b) Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu

c) Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu

d) Malî Hizmetler Fonksiyonu

1. Bütçe ve performans programı

2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama

3. İç kontrol

kapsamında  4 (Dört) şube müdürlüğü;

  1. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
  2. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
  3. Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
  4. Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

şeklinde teşkilatlanmış olup üzerine düşen görev ve sorumluluklarını varolan yapısı ile yerine getirmektedir.


Online İşlemler