MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


[tabs_horizontal] [tab title=”Görevlerimiz”]

18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Mali Hizmetler Fonksiyonu” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 • Malî istatistikleri hazırlamak.

Yukarıda tadat edilen görevlerimizin yanı sıra 21/01/2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 23 üncü maddesinde sıralanan görev ve yetkilerini de görevlerimiz olarak belirtirsek görevlerimiz;

 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,
 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
 • Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
 • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve
  yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
 • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve
  denetime hazır bulundurmak,
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda
  denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemektir.
[/tab] [/tabs_horizontal]

Online İşlemler