BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


[tabs_horizontal] [tab title=”Görevlerimiz”]

18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Mali Hizmetler Fonksiyonu” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Bütçeyi hazırlamak,
  • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yılık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek,
  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
[/tab] [/tabs_horizontal]

Online İşlemler