5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ‘nun 9. Maddesi ile, Kamu İdarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; Stratejik Planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları zorunlu kılınmıştır.

Bu hüküm gereğince,  Üniversitemizin 2016 – 2020 Stratejik Planı uygulama dönemlerinin izleme ve değerlendirmeye alınması kapsamında, http://strateji.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/06/2017-YILI-PERFORMANS-HEDEF-GÖSTERGELERİ-VE-GERÇEKLEŞMELERİ-İLK-ALTI-AYLIK-DÖNEM.xlt  linkinde yer alan tablonun  biriminiz ile ilgili 2017 Yılı Performans Hedef gerçekleşmelerinin ilk altı aylık verilerinin, detay bilgi ve tabloları ile beraber, hedeflere ulaşma yada ulaşamama yorum ve açıklamalarını da kapsayacak şekilde hazırlanarak 07.07.2017 tarihine kadar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve azmi.topal@deu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.